Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği | Tekirdağ Beşiktaş, Beşiktaş Haber, Tekirdağ Etkinlik, Tekirdağ Beşiktaş Maç

Tüzük

Derneğin Adı ve Merkezi

 

 • Madde 1 – Derneğin Adı : Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği
 • Madde 2 – Derneğin Merkezi : Yavuz Mah.İkbal Sok.No Merkez – TEKİRDAĞ
  Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları
 • Madde 3 – Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneğinin amacı; Beşiktaşlılar arasında dostlukları geliştirerek Beşiktaş’ın menfaatleri için güç birliği yapan, çevrelerine Beşiktaş’ın misyonunu ve tarihi sosyal – kültürel – sportif değerlerini benimsetmeye çalışan, Beşiktaş’lı bir nesil yetişmesini sağlayan bir camia oluşturmaktır.
  1. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği kısa adı BJK olan spor kulübü sporcu, yönetici, üye ve taraftarlarını bir çatı altında toplamak,
  2. Üyeler arasında iletişimi sağlamak, dostluğu geliştirmek ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında daha da yücelip başarılı olabilmesi için maddi ve manevi desteği vermek,
  3. Sportif nitelikli eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller kurmak, işletmek,
  4. Üyeler arasında tanışıklık ve dostluğu geliştirici faaliyetlerde bulunarak üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonlar düzenlemek,
  5. Konferans, toplantı, seminer ve paneller düzenlemek, piyango, balo, kokteyl vb. organizasyonlar yapmak,
  6. Amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilmek, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırabilmek,
  7. Üyeler arasında iletişimi sağlamak üzere kitap, dergi, broşür, bülten vb. yayınlamak,
  8. Yurtiçi ve yurtdışında sportif ya da turistik nitelikli geziler düzenlemek,
  9. Amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, birlik, federasyon veya konfederasyon kurmak veya var olan ve olacaklara katılmak. Ancak bu kararın alınabilmesi için Genel Kurulda 2/3 çoğunlukla karar alınması gerekir.
  10. Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alıp vermek,
  11. Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak,
  12. Yetenekli gençlerin eğitim ve spor yapmalarına maddi ve manevi katkıda bulunmak, Beşiktaşlı ailelerin yetenekli çocuklarına eğitim ve spor imkanları sağlamak,
  13. Beşiktaşlı ailelerin çocuklarına ve diğer aile fertlerine spor yapmak ve sağlıklı kalabilmek amaçlı hizmet edecek sosyal ve sportif tesisler yapmak, yaptırmak, işletmek, kiralamak,
  14. Yurt içi ve yurt dışında Beşiktaş’ın bir dünya kulübü olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yapılacak bu tür çalışmalara katılmak,
  15. Sporun barış ve kardeşlik olduğu ilkesinden hareketle tüm spor kulüplerine mensup kişilerin benzer amaçlarla kurduğu dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yaparak kulüpler arası dostlukları pekiştirmek,

  Dernek Kurucuları

 • Madde 4 – Dernek kurucularının ad – soyadları belirten listeyi görmek için tıklayınızDerneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri
 • Madde 5
  1. Derneğe üye olmak için başvuran kişinin Beşiktaş Jimnastik Kulübüne ruhen bağlı olduğunu ve taraftarı olduğunu beyan etmesi, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, 18 yaşını bitirmiş olması ve dernekler Kanununun 16. maddesindeki hükümlerle dernek kurma ve üye olma hakkı yasaklanmamış olması gerekir.
  2. (a) bendinde sayılan nitelikleri olan adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az biri Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı veya Denetleme Kurulu üyesi olmak üzere iki dernek üyesinin önerisi şarttır. Aday dernekten alacağı basılı üye istek formunu doldurur ve imzalayarak Genel Sekretere verir.
  3. Dernek Yönetim Kurulu, aday hakkında gerekli araştırmayı yapmak ve adayın isteği ile ilgili kararı vermek üzere talebi Sicil komitesine gönderir. Sicil Komitesi kararını verdikten sonra sonucu Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu aday hakkında verilen kararı adaya tebliğ eder.
  4. Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Kayıt için adaydan Sicil Kurulunun gerekli gördüğü belgeler istenir. Tüm evraklar tamamlandıktan sonra giriş ödentisi alınır. Bu ödeme yapılmadıkça dernek üyeliği başlamaz.
  5. Dernek Yönetim Kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir şekilde itiraz edilemez.
  6. Derneğe maddi veya manevi yardımları dokunmuş veya dokunacak ve güç kazandıracak kişiler konunun görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantısına katılanların oy birliği ile onur üyeliğine seçilebilirler. Onur üyelerinin derneğe karşı mali yükümlülükleri yoktur. Bu kişiler Genel Kurul toplantılarına ve diğer toplantılara katılabilir, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.
  7. Yabancı uyrukluların derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmaları şarttır. Fahri onur üyeliği için bu şart aranmaz.
  8. Üyelik, ölüm, Haysiyet Divanınca alınan ihraç kararı ve üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Dernek üyeliğinden çıkma isteğinin Yönetim Kuruluna hitaben yazılı olarak yapılması zorunludur. Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona ermiş üyeler derneğe yeniden üye olamaz.
  9. Dernek tüzük hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına aykırı harekette bulunmak, dernek içinde siyaset yapmak, huzur bozmak ve ikilik yaratmak, derneğin haysiyet ve vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmak, derneğe olan mali yükümlülüklerini yerine getirmemek gibi nedenler üyelikten çıkarılma nedenleridir.
  10. (ı) bendinde sayılan hareketlerde bulunanlar için her üye Haysiyet Divanına yazılı müracaatta bulunabilir. Üyelikten çıkarılma talebi Haysiyet Divanınca incelenip sonuç bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı’nın kararını ilgililere tebliğ eder.
  11. Yönetim kurulu, her yıl derneğe emeği geçmiş en fazla beş kişiyi giriş ödentisi almaksızın derneğe üye yapabilir.
  12. Aidat borcunu son ödeme tarihi olan, ait olduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemeyen üyele, ödedikleri tarihte geçerli olan yıllık aidat tutarını, ödenmeyen her yıl için ödedikleri takdirde üyelikleri devam eder. Üç dönem üst üste yıllık aidatı ödemeyen üyelerin üyelikleri askıya alınır.

  Derneğin Organları

 • Madde 6 – Derneğin organları şunlardır:
  1. Genel Kurul
  2. Yönetim Kurulu
  3. Denetleme Kurulu
  4. Haysiyet Divanı
  5. Sicil Kurulu

  Genel Kurul

 • Madde 7 – Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Yıllık ve varsa geçmiş yıllara ait ödenmemiş aidatların tamamını ödemiş üyelerden oluşur. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki tür toplantı yapabilir.
  Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yedekleri ile beraber seçmek,
  2. Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesap raporları ile Denetim Kurulu raporlarını görüşerek kabul veya reddetmek,
  3. Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,
  4. Derneğin bütçesini aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  5. Gerektiğinde derneğin feshine karar vermek,
  6. Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
  7. Kanun ve tüzük uyarınca görev ve yetkisi içine giren her konuda karar vermek,
  8. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
  9. Derneğin birlik, federasyon veya konfederasyon kurmasına ya da bunlara katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,
  10. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

  Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

 • Madde 8
  1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere yazılı uyarıda bulunur, borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
  2. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum Maltepe Kaymakamlığına bildirilerek Genel Kurula katılacak üyeler çizelgesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
  3. İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
  4. Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.
  5. Genel kurul iki yılda bir olağan olarak Ocak ayının 2. Pazarı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. Eğer bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Ocak ayının 3. Pazarı çoğunluğa bakılmaksızın, bu maddenin ( c ) bendine uygun olarak ve ilk toplantının yapılacağı yerde, aynı saatte toplanır.

  Genel Kurul Toplantı İlkeleri

 • Madde 9
  1. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi’ndeki adları karşısına imza atıp toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üye sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları Dernek Başkanı ve Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
  2. Genel Kurul, Genel Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağının okunmasından sonra Dernek Başkanı ve yardımcıları tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere Divana bir başkan, bir yardımcı, bir katip seçilir.
  3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1 / 10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme eklenir.
  4. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
  5. Genel Kurulda karar yeter sayısı Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ve derneğin feshine ve bu tüzüğün 3. maddesinin ( ı ) bendine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.
  6. Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenmesi mümkün olmayacak veya bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda dernek üye sayısının 1 / 5’inin yazılı ve imzalı başvurusu ile veya Yönetim veya Denetim Kurulunun 2 / 3 çoğunluğu ile alacağı karar ile olağanüstü Genel Kurul toplanır. Bu toplantı olağan toplantı ilkelerine göre toplanır ve sadece toplantıya neden olan konu görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

  Yönetim Kurulu

 • Madde 10 – Yönetim Kurulu bir başkan, ondört asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilir.
  1. Yedek üyeler seçilme sırası ile boşalan asil üyelerin yerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağrılır.
  2. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde toplanarak üç Başkan Yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip, bir veznedar seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
  3. Mali ve İdari işlerdeki imza yetki ve dağılımları Yönetim Kurulunun ilk toplantısında karara bağlanır.
  4. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı asil üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Açık oylama yapılır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyunu kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Mazeretsiz olarak üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

  Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

 • Madde 11
  1. T.C. yasaları ve Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda kararlar almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak,
  2. Çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir – gider çizelgelerini hazırlamak,
  3. Üyelik için başvuranların durumlarını incelemek ve karara bağlamak,
  4. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve Maltepe Kaymakamlığına bilgi vermek,
  5. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda komiteler kurmak ve komitelerin raporları hakkında gerekli kararları almak,
  6. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işine son vermek,
  7. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
  8. Dernek Ana Tüzüğü değişikliği ve yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin tasarılar hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
  9. Dernek Ana Tüzüğü ve Dernekler Kanununun görev olarak verdiği diğer işlem ve uygulamaları yapmak,
  10. Derneği temsil etmek veya bu konuda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

  Denetleme Kurulu

 • Madde 12 – Denetleme Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilmiş bir başkan, iki asil ve üç yedek üyeden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
  1. Derneğin idari ve mali işlerini kontrol etmek,
  2. Hesap defterlerini ve muhasebe evrak ve kayıtlarını tetkik etmek, gelir ve giderin bütçeye uygunluğunu en az üç ayda bir kontrol etmek,
  3. Eksik ve usulsüz ödeme işlemlerinde derhal yönetim kurulunun yazılı olarak dikkatini çekmek ve gerektiğinde Genel Kurulu toplamak,
  4. Devreler sonunda hazırlayacakları Denetim Kurulu raporlarını Genel Kurula sunmak,

  Haysiyet Divanı

 • Madde 13 – Genel Kurul tarafından bir başkan, iki asil ve üç yedek üyeden oluşan Haysiyet Divanı seçilir. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulunca tevdi edilecek işleri tetkik ve tahkik etmek suretiyle karara bağlar ve Yönetim Kuruluna tevdi eder. Şikayet konusu ile ilgili üyeye savunmasını yapabilecek bir haftalık süre verir.Sicil Kurulu
 • Madde 14 – Genel Kurul tarafından üç kişiden oluşan Sicil Kurulu seçilir. Sicil Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülerek gönderilen üyelik başvurularını inceler ve karara bağlar. Sicil Kurulunun üye hakkında verdiği karar kesin olup Yönetim Kurulu tarafından sonuç adaya tebliği edilir.Çalışma Dönemi ve Bütçe
 • Madde 15 – Çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Dernek bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin bilgiler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.Derneğin Gelirleri
 • Madde 16 – Derneğin giriş ödentisi ve yıllık ödenti Genel Kurul toplantılarında belirlenir. Derneğin gelirleri Dernekler kanununun 63. maddesi gereğince düzenlenen alındı belgesi ile toplanır.
  1. Giriş ödentisi, bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup genel kurulca belirlenir. Bu bedel 2004 yılı için 60.000.000 ( altmış milyon ) T.L. dir.
  2. Yıllık ödenti üyeler için çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresinde ödenmesi zorunlu ödenti olup genel kurulca belirlenir. Bu bedel 2004 yılı için 50.000.000 ( elli milyon ) T. L. dir.
  3. Derneğin taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden ve satılmasından sağlanan gelirleri,
  4. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, gösteri ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
  5. Her türlü koşullu ve koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
  6. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal, büfe ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
  7. Diğer gelirler,

  Ana Tüzük Değişikliği

 • Madde 17 – Dernek Ana Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan üyelerin 2 / 3 ekseriyeti ile yapılır.Derneğin Feshi ve Tasfiyesi
 • Madde 18 – Derneğin feshi Genel Kurula katılan üyelerin 2 / 3 ekseriyetle vereceği kararla olur. Fesih kararı on beş gün içinde Maltepe Kaymakamlığına bildirilir.Derneğin feshi halinde hesapları tasfiye etmek, taşınır ve taşınmaz mallarını devretmek için Genel Kurul tarafından üçü Yönetim Kurulu üyelerinden olmak üzere beş kişilik bir tasfiye heyeti seçilir. Tasfiye heyeti işi ikmal ettikten sonra derneğin taşınır ve taşınmaz malları Beşiktaş Jimnastik Kulübüne devredilir.Hüküm Eksikliği
 • Madde 19 – Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

SON DAKİKA HABER

baslik
baslik

EN ÇOK OKUNANLAR

 • Malesef, bu hafta hiç haber girilmedi.
 • Malesef, bu ay hiç haber girilmedi.
 • Malesef, bu yıl hiç haber girilmedi.